Ta strona wykorzystuje cookie. Więcej informacji na ten temat link. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
   
  Bud-Net  
 


    USŁUGI I MATERIAŁY BUDOWLANE
 
 
 

Serwis budowlany "DOM POD KLUCZ"

 
 

    WZÓR - UMOWA NA PRACE BUDOWLANE - BUDOWA DOMU .

UMOWA typ "A"   Pliki do pobrania/wydruku:       Umowa o wykonanie robót budowlanych nr ........../..........


zawarta w dniu ...................................... w .........................................................................
między Pan / Pani ..............................................................................................................,
zam. ....................................................................................................................................
zwanym/-ą dalej Inwestorem
a
Firmą ..................................................................................................................................
z siedzibą w .......................................................................................................................,
NIP ........................................................ , REGON ........................................................ ,
reprezentowaną przez Pana / Panią .................................................................................,
zwaną dalej Wykonawcą, posiadającego uprawnienia budowlane nr ...........................
wydane przez ................................................................................................................... .

§ 1
Przedmiot umowy i zasięg robót
Przedmiotem niniejszej umowy jest wybudowanie domu mieszkalnego na działce położonej w .............................................
będącej własnością Inwestora, nr działki ...................... wpisanej do Księgi Wieczystej KW nr ........................
Sądu Rejonowego w ..................................................................... .
Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace przewidziane na podstawie planu budowy i niezbędne do wybudowania
obiektu wymienionego w pierwszym akapicie tego paragrafu, do trzeciej fazy budowlanej włącznie.

§ 2
Podstawowe obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wybuduje dla Inwestora obiekt mieszkalny wymieniony w § 1 niniejszej umowy,
   stosując się przy tym do wszystkich zasad obowiązujących w branży budowlanej i przeprowadzając roboty z należytą starannością.

2. Inwestor zobowiązuje się, że za wykonaną pracę zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie i przed rozpoczęciem robót przekaże mu:
" dokumentację projektowo-techniczną, między innymi projekty wykonawcze i projekt budowlany ze wszystkimi opisami i wyliczeniami w dwóch
   egzemplarzach,
" pozwolenie odpowiednich organów na budowę,
" wyniki badań geologicznych terenu, na którym stanie budynek,
" gwarancję bankową na płatność ustalonych robót w wysokości .......................... PLN,
" przygotowaną działkę nr .................. z zapewnionym do niej dostępem.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien dokładnie zapoznać się z dostarczoną mu dokumentacją oraz dokonać oględzin działki,
  by w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Inwestora pisemnych instrukcji.

4. Integralną częścią niniejszej umowy są również kosztorys wstępny - specyfikacja Wykonawcy nr ........................ z dnia .................
   oraz plan terminowy Wykonawcy z dnia .................. .

§ 3
Terminy wykonania prac

Wykonawca ustalone umową prace przeprowadzi w terminie ................. miesięcy.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac: .....................................
Terminy poszczególnych faz budowy:
Faza I ......................................
Faza II .....................................
Faza III .................................... .
Przewidywany termin zakończenia prac: ..................................... .

Za termin rozpoczęcia robót uważa się dzień, kiedy Inwestor wprowadzi Wykonawcę na plac budowy. Inwestor powinien to zrobić najpóŸniej
w terminie ..................... dni od dnia przewidywanego rozpoczęcia robót.

Wykonawca wprowadzony jest na teren budowy z dniem, kiedy zostaną mu przekazane wszystkie dokumenty i teren, zgodnie z ustaleniami
punktu 2 § 2 niniejszej umowy. Od tego dnia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy i książkę budowy.

Ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu:
" z powodu zmian w dokumentacji inwestycyjno-technicznej,
" z powodu prac dodatkowych przeprowadzonych na pisemne żądanie Inwestora,
" w przypadku, gdy Inwestor zwleka z odpowiedzią na uwagi i pytania Wykonawcy z punktu 2 paragrafu 2 niniejszej umowy i z tego powodu
   nie może kontynuować robót,
" na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Inwestora pisemnie i natychmiast
odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót objętych niniejszą umową,
wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

§ 4
Materiały i siła robocza

Wykonawca wszystkie roboty zobowiązany jest przeprowadzić sam, przy pomocy swoich pracowników i przy użyciu swoich materiałów.
Podwykonawców Wykonawca może zaangażować wyłącznie w porozumieniu z Inwestorem, jeśli jest to konieczne do prawidłowego
i niezakłóconego przebiegu robót.

§ 5
Wartość umowy

Cena za wykonanie robót objętych umową, zgodnie z kosztorysem wstępnym Wykonawcy nr ................. z dnia ............... wynosi ................... PLN brutto.
Wykonawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............................................w Banku ...........................................
w terminie ............ dni od podpisania niniejszej umowy nieoprocentowaną zaliczkę w wysokości .............% ceny umownej.
Uzyskaną zaliczkę Wykonawca może zużyć wyłącznie na zakup materiału potrzebnego do budowy obiektu będącego przedmiotem umowy.

§ 6
Rozliczenie wykonanych robót

Wykonawca przeprowadzone roboty rozliczać będzie w formie tymczasowych faktur miesięcznych i faktury końcowej wystawionej na podstawie
rozliczenia wszystkich robót, przy uwzględnieniu otrzymanej zaliczki. Tymczasowe faktury Wykonawca wystawiać będzie do ostatniego dnia
w miesiącu za bieżący miesiąc i po potwierdzeniu ich przez organ nadzoru przedłoży Inwestorowi najpóŸniej w terminie 7 dni od wystawienia.
Inwestor zobowiązany jest do przejrzenia otrzymanej faktury w ciągu 7 dni od jej otrzymania i zapłacenia niespornej kwoty. Ewentualną sporną część
kwoty Inwestor powinien w powyższym terminie zakwestionować. W przeciwnym wypadku uważa się, że faktura została w całości zatwierdzona.
W przypadku, gdy organ nadzoru z jakiegokolwiek powodu nie może faktury sprawdzić i zatwierdzić, Wykonawcy wolno domagać się zapłaty za tę część
nie sprawdzonej faktury, co do której jest w stanie udowodnić, że wymienione w niej prace faktycznie zostały przeprowadzone w podanym zakresie.

§ 7
Odsetki za zwłokę

W przypadku zwłoki w płatności faktur tymczasowych i faktury końcowej Inwestor zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy odsetek za zwłokę
zgodnie z umowną stopą procentową .....% za okres od dnia upłynięcia terminu płatności faktury do dnia jej faktycznego uregulowania.

§ 8
Zmiana ceny robót

Strony są zgodne, że zmiana okoliczności nie wpływa na zmianę wartości umownej robót, za wyjątkiem sytuacji, kiedy trzeba przeprowadzić prace
dodatkowe, o których Wykonawca w momencie zawierania umowy nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć. Rozliczenie za prace dodatkowe zostanie
przeprowadzone w rozliczeniu końcowym, przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału, ostatecznych pomiarów i z uwzględnieniem cen
Wykonawcy ustalonych dla tego typu robót i obowiązujących w momencie ich przeprowadzania.
Cena na roboty umowne nie może się zwiększyć także, jeśli dojdzie do podniesienia cen na elementy będące podstawą ustalenia ceny, gdyby
z powodu takiego podniesienia cen cena umowna wzrosła o 10% i więcej. Jeśli Inwestor, na podstawie wpisu do dziennika budowy, domaga się od
Wykonawcy przeprowadzenia robót nie przewidzianych w umowie, strony sporządzą aneks do umowy, w którym dokładnie określą rodzaj robót
dodatkowych i ich ilość, uwzględniając przy tym cennik z oferty Wykonawcy.

§ 9
Kara umowna

Wykonawca ze swojej winy nie stosuje się w trakcie przeprowadzania robót do ustalonych w umowie terminów lub przedłużonych w drodze
porozumienia terminów dodatkowych, Inwestor ma prawo domagać się od niego zapłacenia kary umownej w wysokości ...........% wartości
robót na podstawie faktury końcowej, jednak kara taka nie może przekroczyć 5% tej wartości.
Kara umowna za przekroczenie terminów poszczególnych faz robót wynosi ............% wartości wykonanych robót, wyliczonej na podstawie
ostatniej tymczasowej faktury miesięcznej, wystawionej przed upływem terminu konkretnej fazy.
Inwestor żądanie zapłaty kary umownej powinien przedstawić najpóŸniej przy końcowym rozliczeniu robót.

§ 10
Szkoda

Jeśli Inwestor na skutek zwłoki Wykonawcy dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się od Wykonawcy
pokrycia pełnej szkody.

§ 11
Przekazanie i odbiór robót. Rozliczenie końcowe.

Wykonawca zobowiązany jest wpisać do dziennika budowy datę zakończenia prac oraz niezwłocznie powiadomić Inwestora o gotowości przekazania
robót. Inwestor zobowiązuje się odebrać roboty najpóŸniej w terminie 10 dni od otrzymania wezwania Wykonawcy z poprzedniego akapitu.
Upoważnieni przedstawiciele obu stron po ukończeniu prac sporządzą przy ich odbiorze protokół zdawczo-odbiorczy, w którym dokładnie ustalą
przede wszystkim:

" czy przeprowadzone roboty odpowiadają ustaleniom umowy, obowiązującym przepisom prawnym i zasadom obowiązującym w branży,
" daty rozpoczęcia i zakończenia robót oraz datę ich zdania,
" jakość przeprowadzonych robót i uwagi Inwestora na ten temat,
" wykaz prac, które Wykonawca powinien przeprowadzić ponownie, dokończyć lub poprawić,
" ewentualne sporne problemy natury technicznej,
" przekazanie atestów i kart gwarancyjnych.
Jeśli Inwestor nie odbierze prac w przewidzianym terminie, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół.
Jeśli strony w protokole zdawczo-odbiorczym ustalą, że Wykonawca winien roboty dokończyć, poprawić lub niezwłocznie wykonać je ponownie,
a nie zastosuje się on do tego zalecenia, Inwestor może zaangażować innego wykonawcę i obciążyć kosztami Wykonawcę.
Strony ustalają, że natychmiast po zdaniu i odbiorze robót dokonają końcowego rozliczenia, najpóŸniej w termie ... dni od dnia przekazania i odbioru robót.
Jeśli którakolwiek ze stron bez uzasadnionego powodu nie współpracuje przy sporządzaniu rozliczenia końcowego, druga strona może je wystawić pod jej nieobecność.

§ 12
Rozwiązanie umowy

Inwestor może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia:
" jeśli Wykonawca po pisemnym wezwaniu Inwestora i po przekroczeniu dodatkowego 10-dniowego terminu nie rozpocznie robót lub ich po przerwie nie kontynuuje,
" jeśli Wykonawca z własnej winy zwleka z zakończeniem robót o więcej niż ...............,
" jeśli od swojego organu nadzoru uzyska informację, że Wykonawca przeprowadza roboty niesumiennie i niezgodnie z zasadami branży,
" jeśli sprzecznie z ustaleniami umowy i bez uzyskania zgody Inwestora Wykonawca zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub przeważającej
   ich części podwykonawcom.

Wykonawca może rozwiązać umowę:
" jeśli Inwestor, nawet po dodatkowo przedłużonym terminie, nie przekaże mu instrukcji w związku z jego wątpliwościami, istotnymi dla wykonania robót,
" jeśli Inwestor stanie się niewypłacalny.

Strony winny umowę rozwiązać pisemnie z podaniem przyczyny lub przyczyn, z powodu których ją rozwiązują. Bez względu na to, która ze stron
rozwiązuje umowę, Wykonawca zobowiązany jest wykonane prace zabezpieczyć w taki sposób, by zapobiec ich niszczeniu, a koszty takich prac
pokrywa strona odpowiedzialna za rozwiązanie umowy. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach usunąć z placu
budowy na koszt własny: swoich pracowników, wyposażenie i urządzenie, zlikwidować obiekty tymczasowe oraz oczyścić plac budowy
w terminie ........... dni od daty rozwiązania umowy.

§ 13
Gwarancja

Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela .......... letniej gwarancji od chwili wydania zezwolenia na użytkowanie budynku.
W tym okresie zobowiązany jest na wezwanie Inwestora na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót.
Na zakupione materiały okresy gwarancyjne ustalane są przez producentów, a mianowicie:
" ....................................................................................
" ...................................................................................,
" ....................................................................................
Wymienione okresy gwarancyjne rozpoczynają się z dniem zakupu materiału.

§ 14
Przepisy BHP

Wykonawca podczas budowy na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 15
Upoważnieni przedstawiciele stron

Zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialnym kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest .................................................
Organem nadzoru ze strony Inwestora jest .................................. posiadający wszelkie uprawnienia zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 16
Ustalenia końcowe

Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie
Sąd właściwy do miejsca zamieszkania Inwestora. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony.
Umowę sporządzono w .............. jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ egzemplarze dla każdej ze stron.


   Wykonawca:

   ...........................................
Zleceniodawca:

................................................

  DZIŚ JEST 08.07.2020 r.


   

WZÓR UMOWY
NA ROBOTY BUDOWLANE

  Tu znajdą Państwo wzory umów
  na roboty budowlane
  w zależnosci od zakresu robót.
  Umowa zawarta w formie
  pisemnej jest najlepsza formą
  zabezpieczenia obu stron
  w przypadku sporu.

 •  UMOWA typ "A"
 •  UMOWA typ "B"
 •  UMOWA typ "C" 

 Dotyczy tylko reklamodawców
 zarejestrowanych w systemie.


  login 

  hasło 
  strona główna   |  regulamin serwisu   |  cennik reklam   |  rejestracja firm   |  kontakt z serwisem

Copyright © 2004 - 2013 Bud-Net