Ta strona wykorzystuje cookie. Więcej informacji na ten temat link. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
   
WZORY UMOW NA ROBOTY BUDOWLANE

Tu znajdą Państwo wzory umów na roboty budowlane w zależności od zakresu robót. Umowa zawarta w formie pisemnej jest najlepszą formą zabezpieczenia obu stron w przypadku sporu.

 •  UMOWA typ "A" - duża      •  UMOWA typ "B" - średnia      •  UMOWA typ "C" - mała  

WZÓR - UMOWA NA USŁUGI BUDOWLANE.

Umowa o odnowienie / remont pomieszczeń - umowa typ "C"

UMOWA typ "C"   Pliki do pobrania:       
Umowa o odnowienie / remont pomieszczeń


zawarta w dniu ...................................... w ......................................
między Pan / Pani ............................................................................
zam. .........................................................................................
zwanym/-ą dalej Zleceniodawcą
a
Firmą .........................................................................................
z siedzibą w ...................................................................................
reprezentowaną przez .............................................................
zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się, że zgodnie z niniejszą umową, wykona renowację pomieszczeń Zleceniodawcy w ...............................................
stosownie do swojej oferty nr .................. z dnia .................. .

§ 2

Zleceniodawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem prac renowacyjnych wypłaci Wykonawcy kwotę w wysokości .................. PLN jako zaliczkę,
stanowiącą .............% wartości umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:
" wykonania zleconych prac solidnie i fachowo, zgodnie z przepisami i normami oraz dokumentacją przekazaną mu przez Zleceniodawcę,
" wykonania prac w terminie i zgodnie z ustaleniami § 4 niniejszej umowy,

§ 4

Na wszystkie wykonane prace będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela ........... letniej gwarancji i zobowiązuje się w
terminie gwarancyjnym usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia. Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te usterki i wady,
które powstały na skutek normalnego użytkowania.

§ 5

Wykonawca przeprowadzi wszystkie roboty renowacyjne wymienione w § 1 niniejszej umowy w terminie ........... dni.
Termin umowny może zostać przedłużony, bez konieczności zapłacenia kar umownych, tylko w następujących przypadkach:
" jeśli nastąpią wydarzenia uważane za siłę wyższą;
" jeśli Zleceniodawca w istotny sposób zmieni program prac;
" jeśli w trakcie wykonywania prac umownych pojawi się konieczność zmian w przedmiocie umowy na żądanie Zleceniodawcy lub z powodów,
   których nie można było wcześniej przewidzieć;
" jeśli termin zostanie przedłużony za porozumieniem obu stron.
§ 6

Cena za wykonanie prac remontowych, będących przedmiotem niniejszej umowy, wynosi .................... PLN /brutto/
przy podatku VAT........% (słownie ........................... ............................................................... PLN).
Wymieniona wyżej cena jest ryczałtowa. Zmienić ją można wyłącznie w następujących przypadkach:
" jeśli zmianie ulegnie zakres prac,
" jeśli zmienią się przepisy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W wyżej wymienionych przypadkach strony sporządzą aneks do niniejszej umowy.

§ 7

Zleceniodawca ureguluje należność wymienioną w § 6 niniejszej umowy pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę, w terminie ........ dni po zakończeniu robót.

§ 8

W przypadku przekroczenia terminu umownego i niewypełnienia zobowiązań z winy Wykonawcy, Zleceniodawca może domagać się od Wykonawcy zapłacenia kary umownej,
która wynosi 0,5% wartości umownej za każdy dzień zwłoki, jednak łączna suma kary nie może przekroczyć 5% wartości robót będących przedmiotem umowy.
W przypadku przekroczenia terminu umownego i niewypełnienia zobowiązań z winy Zleceniodawcy, Wykonawca ma prawo zażądać od Zleceniodawcy zapłaty odsetek
równych odsetkom bankowym za lokaty złotówkowe naliczonych za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Upoważnionym przedstawicielem Zleceniodawcy jest
Pan (Pani) ...........................................................................................................................
Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy jest
Pan ....................................................................................................................................,
który współpracuje ze Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem podczas trwania robót.

§ 10

Strony postarają się spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe przekazać je do rozstrzygnięcia
przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

§ 11

Umowa niniejsza nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


   Wykonawca:

   ...........................................
Zleceniodawca:

................................................
Materiały budowlane oferowane przez BUD-NET

KRUSZYWA DROGOWE

ODWODNIENIA LINIOWE

KRATKI TRAWNIKOWE

STOJAKI ROWEROWE

STALOWE ŁAWKI PARKOWE

ŁAWKI BETONOWE

KOSZE BETONOWE NA ŚMIECI

KOSZE PARKOWE - MIEJSKIE

SŁUPKI BETONOWE

DONICE BETONOWE

CEGŁA PEŁNA I DZIURAWKA

PARKIET PODŁOGOWY

KOSTKA GRANITOWA

KRAWĘŻNIKI GRANITOWE - PŁYTY

KOSTKA BRUKOWA

ZBIORNIKI BETONOWE

BUD-NET - Warszawa, Tel: 22 490-36-35, Mobile: 606-92-55-66, E-mail: biuro@bud-net.pl
Copyright © 2004 - 2020