Ta strona wykorzystuje cookie. Więcej informacji na ten temat link. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
   
  Bud-Net  
 


    USŁUGI I MATERIAŁY BUDOWLANE
 
 
 

Serwis budowlany "DOM POD KLUCZ"

 
 

    WZÓR - UMOWA NA USŁUGI BUDOWLANE.

UMOWA typ "C"   Pliki do pobrania/wydruku:       Umowa o odnowienie / remont pomieszczeń


zawarta w dniu ...................................... w ......................................
między Pan / Pani ............................................................................
zam. .........................................................................................
zwanym/-ą dalej Zleceniodawcą
a
Firmą .........................................................................................
z siedzibą w ...................................................................................
reprezentowaną przez .............................................................
zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się, że zgodnie z niniejszą umową, wykona renowację pomieszczeń Zleceniodawcy w ...............................................
stosownie do swojej oferty nr .................. z dnia .................. .

§ 2

Zleceniodawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem prac renowacyjnych wypłaci Wykonawcy kwotę w wysokości .................. PLN jako zaliczkę,
stanowiącą .............% wartości umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:
" wykonania zleconych prac solidnie i fachowo, zgodnie z przepisami i normami oraz dokumentacją przekazaną mu przez Zleceniodawcę,
" wykonania prac w terminie i zgodnie z ustaleniami § 4 niniejszej umowy,

§ 4

Na wszystkie wykonane prace będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela ........... letniej gwarancji i zobowiązuje się w
terminie gwarancyjnym usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia. Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te usterki i wady,
które powstały na skutek normalnego użytkowania.

§ 5

Wykonawca przeprowadzi wszystkie roboty renowacyjne wymienione w § 1 niniejszej umowy w terminie ........... dni.
Termin umowny może zostać przedłużony, bez konieczności zapłacenia kar umownych, tylko w następujących przypadkach:
" jeśli nastąpią wydarzenia uważane za siłę wyższą;
" jeśli Zleceniodawca w istotny sposób zmieni program prac;
" jeśli w trakcie wykonywania prac umownych pojawi się konieczność zmian w przedmiocie umowy na żądanie Zleceniodawcy lub z powodów,
   których nie można było wcześniej przewidzieć;
" jeśli termin zostanie przedłużony za porozumieniem obu stron.
§ 6

Cena za wykonanie prac remontowych, będących przedmiotem niniejszej umowy, wynosi .................... PLN /brutto/
przy podatku VAT........% (słownie ........................... ............................................................... PLN).
Wymieniona wyżej cena jest ryczałtowa. Zmienić ją można wyłącznie w następujących przypadkach:
" jeśli zmianie ulegnie zakres prac,
" jeśli zmienią się przepisy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W wyżej wymienionych przypadkach strony sporządzą aneks do niniejszej umowy.

§ 7

Zleceniodawca ureguluje należność wymienioną w § 6 niniejszej umowy pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę, w terminie ........ dni po zakończeniu robót.

§ 8

W przypadku przekroczenia terminu umownego i niewypełnienia zobowiązań z winy Wykonawcy, Zleceniodawca może domagać się od Wykonawcy zapłacenia kary umownej,
która wynosi 0,5% wartości umownej za każdy dzień zwłoki, jednak łączna suma kary nie może przekroczyć 5% wartości robót będących przedmiotem umowy.
W przypadku przekroczenia terminu umownego i niewypełnienia zobowiązań z winy Zleceniodawcy, Wykonawca ma prawo zażądać od Zleceniodawcy zapłaty odsetek
równych odsetkom bankowym za lokaty złotówkowe naliczonych za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Upoważnionym przedstawicielem Zleceniodawcy jest
Pan (Pani) ...........................................................................................................................
Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy jest
Pan ....................................................................................................................................,
który współpracuje ze Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem podczas trwania robót.

§ 10

Strony postarają się spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe przekazać je do rozstrzygnięcia
przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

§ 11

Umowa niniejsza nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


   Wykonawca:

   ...........................................
Zleceniodawca:

................................................
  DZIŚ JEST 08.07.2020 r.


   

WZÓR UMOWY
NA ROBOTY BUDOWLANE

  Tu znajdą Państwo wzory umów
  na roboty budowlane
  w zależnosci od zakresu robót.
  Umowa zawarta w formie
  pisemnej jest najlepsza formą
  zabezpieczenia obu stron
  w przypadku sporu.

 •  UMOWA typ "A"
 •  UMOWA typ "B"
 •  UMOWA typ "C" 

 Dotyczy tylko reklamodawców
 zarejestrowanych w systemie.


  login 

  hasło 
  strona główna   |  regulamin serwisu   |  cennik reklam   |  rejestracja firm   |  kontakt z serwisem

Copyright © 2004 - 2013 Bud-Net