Ta strona wykorzystuje cookie. Więcej informacji na ten temat link. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
   
WZORY UMOW NA ROBOTY BUDOWLANE

Tu znajdą Państwo wzory umów na roboty budowlane w zależności od zakresu robót. Umowa zawarta w formie pisemnej jest najlepszą formą zabezpieczenia obu stron w przypadku sporu.

 •  UMOWA typ "A" - duża      •  UMOWA typ "B" - średnia      •  UMOWA typ "C" - mała  

WZÓR - UMOWA NA REMONT LOKALU, MIESZKANIA, DOMU.

Umowa na roboty budowlane - umowa typ "B" - średnia

UMOWA typ "B"   Pliki do pobrania:       
Umowa o wykonanie remontu lokalu

zawarta w dniu ...................................... w ......................................
między Pan / Pani ............................................................................
zam. .........................................................................................
zwanym/-ą dalej Zleceniodawcą
a
Firmą .........................................................................................
z siedzibą w ...................................................................................
reprezentowaną przez .............................................................
zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie następujących robót:
 • ..................................................................................................
 • ..................................................................................................;
 • ..................................................................................................;
 • ..................................................................................................
w budynku /na posesji należącym do Zleceniodawcy, mieszczącym się w ........................................ ul. ............................

§ 2

Wykonawca przeprowadzi roboty objęte niniejszą umową zgodnie ze swoją ofertą nr ................ z dnia ..................., stanowiącą integralną część składową niniejszej umowy.

§ 3

Wartość robót objętych umową wynosi: ................................ PLN
podatek VAT: .......................... PLN
Razem: ........................ PLN
Słownie:............................................................................................................................
Cena umowna obejmuje wszelkie koszty, łącznie z dostawą i montażem materiału, kosztami siły roboczej, wszystkich narzędzi i urządzeń oraz energii i usług Wykonawcy na budowie, oprócz tych kosztów, które wyraźnie w niniejszej umowie wymienione są jako obciążające Zleceniodawcę.

§ 4

Cena wymieniona w § 3 niniejszej umowy jest stała - ryczałtowa. W sprawie ewentualnych prac dodatkowych Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy do zatwierdzenia pisemną ofertę, a po jej zatwierdzeniu sporządzony zostanie aneks do niniejszej umowy.

§ 5

Zleceniodawca za wykonane roboty zapewni Wykonawcy wynagrodzenie płatne w następujący sposób:
 • nieoprocentowana zaliczka w wysokości ...........% wartości umownej, która zostanie przekazana Wykonawcy na jego rachunek nr ............................................................ w Banku ................................................................ w ciągu ............. dni od podpisania umowy, lub w gotówce - za pokwitowaniem;  • pozostała kwota w wysokości ...........% płatna Wykonawcy w terminie .............. dni po wykonaniu robót na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6

Zleceniodawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest:
 • przekazać Wykonawcy obiekt i umożliwić mu dostęp do placu budowy,
 • udostępnić Wykonawcy bezpłatnie podłączenie do źródła energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem robót uzgodni ze Zleceniodawcą poczynania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy
na budowie tj. przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, oraz środki zmierzające do zabezpieczenia mienia i zabezpieczenia
dostępu do placu budowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania robot objętych niniejszą umową.
Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i normami
obowiązującymi na terenie RP.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wykona:
 • termin rozpoczęcia prac: .....................................
 • termin zakończenia prac: .....................................

§ 9

W przypadku gdy Wykonawca nie ukończy robót w ustalonym terminie ze swojej winy i bez ingerencji siły wyższej,
winien zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ...........% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki, jednak łączna
suma kar umownych nie może przekroczyć ...........% wartości umownej.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy kwotę stanowiąca .............% zawartej umowy,
tytułem rekompensaty, oraz wypłaci wynagrodzenie równe części wykonanych przez niego już prac, do których realizacji nie ma zastrzeżeń.

§ 11

Wykonawca daje gwarancję na wykonane roboty na okres .............. lat / roku, licząc od daty odbioru technicznego. Okresy gwarancyjne materiałów ustalane są przez producentów lub dostawców.

§ 12

Przy odbiorze robót Zleceniodawca winien przejrzeć efekty wykonanych prac na obiekcie. Ewentualne wady lub usterki wpisuje się do protokołu, strony zaś w porozumieniu ustalają termin ich usunięcia. Żądanie dokonania przeglądu i przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy w terminie 5 dni od zakończenia robót.
§ 13

Wykonawca na żądanie Zleceniodawcy zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki, jakie pojawią się w okresie gwarancyjnym. Jeśli Wykonawca nie usunie usterek w ustalonym terminie, Zleceniodawca ma prawo zlecić powyższe innej Firmie na koszt Wykonawcy.

§ 14

Zleceniodawca upoważnia Pana/Panią ......................................................,
Wykonawca natomiast Pana/Panią .............................................................., jako swoich przedstawicieli.
Upoważnieni przedstawiciele stron na tych samych prawach nadzorują wykonanie umowy.

§ 15

Wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy, a nie wynikające z prac prowadzonych przez niego, pokrywa Wykonawca w całości.

§ 16

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, spór będzie rozstrzygany przez
Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

§ 17

Strony ustalają, że zagadnienia nieuregulowane w niniejszej umowie regulować będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


   Wykonawca:

   ...........................................
Zleceniodawca:

................................................


Materiały budowlane oferowane przez BUD-NET

KRUSZYWA DROGOWE

ODWODNIENIA LINIOWE

KRATKI TRAWNIKOWE

STOJAKI ROWEROWE

STALOWE ŁAWKI PARKOWE

ŁAWKI BETONOWE

KOSZE BETONOWE NA ŚMIECI

KOSZE PARKOWE - MIEJSKIE

SŁUPKI BETONOWE

DONICE BETONOWE

CEGŁA PEŁNA I DZIURAWKA

PARKIET PODŁOGOWY

KOSTKA GRANITOWA

KRAWĘŻNIKI GRANITOWE - PŁYTY

KOSTKA BRUKOWA

ZBIORNIKI BETONOWE

BUD-NET - Warszawa, Tel: 22 490-36-35, Mobile: 606-92-55-66, E-mail: biuro@bud-net.pl
Copyright © 2004 - 2024