Ta strona wykorzystuje cookie. Więcej informacji na ten temat link. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
   
  Bud-Net  
 


    USŁUGI I MATERIAŁY BUDOWLANE
 
 
 
 

Serwis budowlany "DOM POD KLUCZ"

 
 

    WZÓR - UMOWA NA REMONT LOKALU, MIESZKANIA, DOMU

UMOWA typ "B"   Pliki do pobrania/wydruku:       Umowa o wykonanie remontu lokalu


zawarta w dniu ...................................... w ......................................
między Pan / Pani ............................................................................
zam. .........................................................................................
zwanym/-ą dalej Zleceniodawcą
a
Firmą .........................................................................................
z siedzibą w ...................................................................................
reprezentowaną przez .............................................................
zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie następujących robót:
" ..................................................................................................
" ..................................................................................................;
" ..................................................................................................;
" ..................................................................................................
w budynku /na posesji należącym do Zleceniodawcy, mieszczącym się w ........................................ ul. ............................

§ 2

Wykonawca przeprowadzi roboty objęte niniejszą umową zgodnie ze swoją ofertą nr ................ z dnia ...................,
stanowiącą integralną część składową niniejszej umowy.

§ 3

Wartość robót objętych umową wynosi: ................................ PLN
podatek VAT: .......................... PLN
Razem: ........................ PLN
Słownie:............................................................................................................................
Cena umowna obejmuje wszelkie koszty, łącznie z dostawą i montażem materiału, kosztami siły roboczej, wszystkich narzędzi i urządzeń oraz energii
i usług Wykonawcy na budowie, oprócz tych kosztów, które wyraŸnie w niniejszej umowie wymienione są jako obciążające Zleceniodawcę.

§ 4

Cena wymieniona w § 3 niniejszej umowy jest stała - ryczałtowa.
W sprawie ewentualnych prac dodatkowych Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy do zatwierdzenia pisemną ofertę, a po jej zatwierdzeniu sporządzony zostanie
aneks do niniejszej umowy.

§ 5

Zleceniodawca za wykonane roboty zapewni Wykonawcy wynagrodzenie płatne w następujący sposób:
" nieoprocentowana zaliczka w wysokości ...........% wartości umownej, która zostanie przekazana Wykonawcy na jego rachunek nr ............................................................ w Banku ................................................................ w ciągu ............. dni od podpisania umowy, lub w gotówce - za pokwitowaniem; " pozostała kwota w wysokości ...........% płatna Wykonawcy w terminie .............. dni po wykonaniu robót na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6

Zleceniodawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest:
" przekazać Wykonawcy obiekt i umożliwić mu dostęp do placu budowy,
" udostępnić Wykonawcy bezpłatnie podłączenie do Ÿródła energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem robót uzgodni ze Zleceniodawcą poczynania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy
na budowie tj. przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, oraz środki zmierzające do zabezpieczenia mienia i zabezpieczenia
dostępu do placu budowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania robot objętych niniejszą umową.
Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i normami
obowiązującymi na terenie RP.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wykona:
" termin rozpoczęcia prac: .....................................
" termin zakończenia prac: .....................................

§ 9

W przypadku gdy Wykonawca nie ukończy robót w ustalonym terminie ze swojej winy i bez ingerencji siły wyższej,
winien zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ...........% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki, jednak łączna
suma kar umownych nie może przekroczyć ...........% wartości umownej.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy kwotę stanowiąca .............% zawartej umowy,
tytułem rekompensaty, oraz wypłaci wynagrodzenie równe części wykonanych przez niego już prac, do których realizacji nie ma zastrzeżeń.

§ 11

Wykonawca daje gwarancję na wykonane roboty na okres .............. lat / roku, licząc od daty odbioru technicznego.
Okresy gwarancyjne materiałów ustalane są przez producentów lub dostawców.

§ 12

Przy odbiorze robót Zleceniodawca winien przejrzeć efekty wykonanych prac na obiekcie. Ewentualne wady lub usterki wpisuje się do protokołu, strony zaś w porozumieniu ustalają termin ich usunięcia. Żądanie dokonania przeglądu i przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy w terminie 5 dni od zakończenia robót.
§ 13

Wykonawca na żądanie Zleceniodawcy zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki, jakie pojawią się w okresie gwarancyjnym.
Jeśli Wykonawca nie usunie usterek w ustalonym terminie, Zleceniodawca ma prawo zlecić powyższe innej Firmie na koszt Wykonawcy.

§ 14

Zleceniodawca upoważnia Pana/Panią ......................................................,
Wykonawca natomiast Pana/Panią .............................................................., jako swoich przedstawicieli.
Upoważnieni przedstawiciele stron na tych samych prawach nadzorują wykonanie umowy.

§ 15

Wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy, a nie wynikające z prac prowadzonych przez niego, pokrywa Wykonawca w całości.

§ 16

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, spór będzie rozstrzygany przez
Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

§ 17

Strony ustalają, że zagadnienia nieuregulowane w niniejszej umowie regulować będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


   Wykonawca:

   ...........................................
Zleceniodawca:

................................................
  DZIŚ JEST 08.07.2020 r.


   

WZÓR UMOWY
NA ROBOTY BUDOWLANE

  Tu znajdą Państwo wzory umów
  na roboty budowlane
  w zależnosci od zakresu robót.
  Umowa zawarta w formie
  pisemnej jest najlepsza formą
  zabezpieczenia obu stron
  w przypadku sporu.

 •  UMOWA typ "A"
 •  UMOWA typ "B"
 •  UMOWA typ "C" 

 Dotyczy tylko reklamodawców
 zarejestrowanych w systemie.


  login 

  hasło 
  strona główna   |  regulamin serwisu   |  cennik reklam   |  rejestracja firm   |  kontakt z serwisem

Copyright © 2004 - 2013 Bud-Net