Bud-Net  
 
 
 
Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Regulamin dotyczy umieszczania płatnej informacji o firmie bądź osobie wykonującej wolny zawód, zwanej dalej Reklamodawcą, na platformie
       internetowej WWW.BUD-NET.PL, której właścicielem jest firma BUD-NET z siedzibą w Warszawie
       /NIP:522-194-06-84; REGON:015624950; Zaśw. o wpisie do ewidencji działalności gosp. 101552 /.
1.2. Zarejestrowani w systemie mają prawo korzystać ze wszystkich usług oferowanych na stronie WWW.BUD-NET.PL, pod warunkiem przestrzegania
       niniejszego Regulaminu.
1.3. BUD-NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji umieszczonych na platformie przez Reklamodawcę.
1.4. BUD-NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje zawarte na podstawie umieszczonych na portalu informacji oraz za ewentualne
       skutki wynikające z informacji umieszczonych przez Reklamodawcę.
1.5. BUD-NET zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia anonsu reklamowego, jeśli jest to sprzeczne z jego polityką marketingową lub z innych ważnych powodów.
1.6. O kolejności występowania na liście Reklamodawców w pierwszej rzędzie decyduje okres na jaki został zamieszczony anons, a dopiero później kolejność
       alfabetyczna. /dotyczy tylko anonsów w dziale budownictwo/.
1.7. Każdy Reklamodawca może umieścić własną stronę HTML, wykonaną przez siebie lub zlecić jej wykonanie BUD-NET.
1.8. Każdy Reklamodawca, który prześle materiały w inny sposób niż za pomocą formularza zamieszczonego na stronie REJESTRACJA jest zobowiązany
       do przesłanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz oświadczenia wyrażającego zgodę na wystawienie
      faktury VAT bez podpisu odbiorcy./warunek otrzymania faktury VAT/
1.9. Przekierowania na pocztę elektroniczną i stronę WWW Firmy, są dokonywane ze strony Reklamodawcy o ile zostały umieszczone w formularzu
       zgłoszeniowym a taka usługa jest zawarta w danej w ofercie.
1.10. Ogłoszenia banerowe są umieszczane po wcześniejszym uzgodnieniu z BUD-NET.
1.11.Baner /format jpg, jpeg, gif/ dostarcza drogą elektroniczną Reklamodawca lub zleca jego wykonanie BUD-NET. W dziale Nieuchomości baner wykonuje
       serwis bud-net - usługa bezplatna.
1.12.Każdy baner posiada opcje przekierowania na stronę Reklamodawcy.
1.13.Na ogłoszenia banerowe nie przysługuje bezpłatny okres testowy.
1.14.Cena ogłoszeń banerowych dotyczy tylko firm, które zamieściły swój anons reklamowy.
1.15.Rejestrując się, użytkownik potwierdza, iż akceptuje wszystkie punkty regulaminu, a także zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz
      wykorzystywanie podanych informacji o sobie przez BUD-NET w celach technicznych, oraz marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
      osobowych z 29.08.1997r., Dz.U. Nr 133.
1.16.Umieszczanie Wizytówki Firm typ A jest usługą bezpłatną /tylko 1 wizytówka/.
1.17.Wielokrotne umieszczenie wizytówki jest możliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z serwisem.
1.18.Umieszczanie ogłoszeń w dziale ZAPYTANIA OFERTOWE jest usługą bezpłatną.
1.19.Umieszczanie anonsów w dziale Odstąpie/Sprzedam jets usługą bezpłatną.
1.20.Każdy Reklamodawca ma prawo zamieścić dowolną ilość bezpłatnych ogłoszń w działach w których nie jest pobierana opłata. / ogłoszeńia nie mogą sie powtarzać /

2. Rejestracja

2.1. Do umieszczania informacji dotyczących działalności gospodarczej mają prawo firmy i osoby wykonujące wolny zawód, które wypełniły formularz rejestracyjny
      i wniosły należną z tego tytułu opłatę a w dziale NIERUCHOMOSCI wszyscy uzytkownicy internetu.
2.2. Wypełnienie formularza i zaakceptowanie warunków regulaminu stanowi podstawę do wystawienia FAKTURY VAT za świadczony przez BUD-NET
      rodzaj usługi zgodnej z cennikiem umieszczonym na naszym portalu internetowym.
2.3. Każdy Reklamodawca otrzyma, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym, numer konta bankowego celem dokonania opłaty zgodnej z cennikiem.
2.4. Faktura VAT, zostanie wystawiana bezzwłocznie po wpływie na konto BUD-NET kwoty, która zostanie dostarczona na wskazany
      adres w formularzu zgłoszeniowym.
2.5. Zaakceptowanie regulaminu i wypełnienie formularza stanowi, w rozumieniu USTAWY z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
      (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zgodę użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany w formularzu
      REJESTRACJA adres elektroniczny.

3. Prawa BUD-NET jako właściciela strony

3.1. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany wystroju strony oraz jej funkcji.
3.2. BUD-NET zastrzega sobie prawo obróbki dostarczonych przez Reklamodawcę plików w celu właściwego funkcjonowania portalu.
3.3. Zarządzający platformą zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia oferty, zachodzi podejrzenie, że oferowane usługi naruszają prawo obowiązujące
      na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.4. BUD-NET nie zwraca powierzonych i przesłanych pocztą materiałów.
3.5. Wprowadzać PROMOCJE dla wybranych województw lub branż.
3.6. Okres testowy może ulec wydłużeniu na zasadach promocji.
3.7. Usuwać ogłoszenia, jeśli nie dotyczą profilu portalu.
3.8. Usuwać adresy poczty elektronicznej oraz adres www z tresci umieszczanych w działach bezpłatnych /tj. wizytówki typ A, odstapie/sprzedam, zapytania ofertowe/.

4. Obowiązki BUD-NET jako właściciela strony

4.1. Zapewnienie dostępności strony www.bud-net.pl wszystkim użytkownikom serwisów internetowych.
4.2. Dbanie, aby treść zawarta w informacjach, banerach oraz wszelkich linkach była zgodna z profilem strony lub z treścią uzgodnioną z BUD-NET.
4.3. Przechowywanie przez okres 3 miesięcy, po dacie ostatniej emisji, danych dotyczących Reklamodawcy.
4.4. Umieszczenie na portalu anonsu Reklamodawcy w ciągu 48 godzin /dwa dni robocze/ od chwili nadejścia danych.
4.5. Zapewnienie pomocy w umieszczaniu ofert.
4.6. Wprowadzanie wszelkich zmian na wniosek Reklamodawcy na jego stronie jednak nie częściej niż raz na 30 dni.
4.7. Udostępnienie Reklamodawcy dostępu do informacji dotyczącej ilości odwiedzin na jego stronie.
4.8. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie liczby odwiedzin portalu poprzez umieszczanie własnych anonsów na stronach gazet codziennych
      i prowadzenia działalności marketingowej.
4.9. Stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu.
4.10. Egzekwowanie ceny podanej w cenniku usług obowiązującym w dniu nadesłania zgłoszenia przez Reklamodawcę.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1.   BUD-NET nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1.1. Treści rozpowszechniane przez Reklamodawców w jakimkolwiek miejscu na stronach WWW.BUD-NET.PL.
5.1.2. Działania Reklamodawcy naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa majątkowe osób trzecich.
5.1.3. Działania Reklamodawców naruszające prawa do znaków i oznaczeń.
5.1.4. Jakość świadczonych usług i użytych przez Reklamodawców materiałów.
5.1.5. Naganne zachowania użytkowników strony.
5.1.6. Zawartość korespondencji wysyłanej przez Reklamodawców oraz innych osób mających dostęp do informacji umieszczonych na stronie WWW.BUD-NET.PL
5.1.7. Nieprawdziwość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w zawartej treści.
5.1.8. Wszelkie zdarzenia, które pozostają poza kontrolą BUD-NET.

6. Prawa Reklamodawców

6.1. Reklamodawca ma prawo umieścić dowolną ilość anonsów reklamowych.
6.2. Reklamodawca może w ramach jednego anonsu umieścić swoją reklamę w trzech branżach i w trzech województwach lub wybrać opcję Cała Polska
      /dot. tylko Usługodawców/
6.3. Dopuszcza się wymieniania nazw materiałów używanych przez Reklamodawcę, jeśli ma to ;podkreślić jego fachowość i wiarygodność.
6.4. Dopuszcza się, aby Reklamodawca reklamował materiały lub urządzenia które stosuje, pod warunkiem, że jest ich producentem lub dystrybutorem
      i posiada własne brygady montażowe.
6.5. Zabrania się używania reklamy negatywnej.
6.6. W anonsie Reklamodawca może umieszczać jedynie informacje, które dotyczą jego własnej działalności.
6.7. Rekalmodawca, na własny wniosek, ma prawo wycofać anons bądź reklamę przed terminem wygaśnięcia ich publikacji, jednak bez prawa zwrotu
      uiszczonej za usługę opłaty.
6.8. Każdy Reklamodawca może skorzystać tylko jeden raz z bezpłatnego okresu testowego. /okres testowy dotyczy tylko działu budowlanego/
6.8a.Standardowy okres testowy wynosi 14 dni, w którym to Reklamodawca podejmuje decyzje o kontynuacji anonsu reklamowego
6.8b.Brak wpłaty, należnej kwoty w okresie testowym, na konto BUD-NET automatycznie oznacza rezygnacje z publikacji ogloszenia /po upływie okresu testowego/.

7. Obowiązki Reklamodawców oraz innych użytkowników.

7.1. Użytkownik zobowiązuje się, że wprowadzone przez niego w formularzu rejestracyjnym dane i treści są prawdziwe i wolne od wad prawnych,
      a w szczególności nie naruszają osobistych lub majątkowychpraw osób trzecich oraz praw autorskich.
7.2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich,
      także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw BUD-NET, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem
      lub w inny naganny sposób.  strona główna   |  regulamin serwisu   |  cennik reklam   |  rejestracja firm   |  kontakt z serwisem

Copyright © 2004 - 2018 BUD-NET

BUD-NET - Warszawa, Tel: 22 490-36-35, Mobile: 606-92-55-66, E-mail: biuro@bud-net.pl